برای ارتباط با مدیر بازرگانی و واحد صادرات می توانید از ایمیل زیر استفاده نمایید  :

To contact Commercial Director and Export department can use the following email:

[email protected]

                                                                                                                                           [email protected]